betaal snel en veilig

Bank of Creditcard

service en support

+31 (0) 407872111

item € 0,00 shopping cart

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Subtotaal: € 0,00

Privacy Policy

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden

 

 

Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution  zaakdoende te Valkenswaard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53451996 , BTW nr.: NL142498488B03…………………

 

Artikel 1: Definities

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

-                Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution  : de gebruiker van de Algemene Voorwaarden;

-                de afnemer: wederpartij van Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution 

-                indirecte schade: onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies van zaken of data, schade geleden door derden of ander economisch nadeel.

 

Artikel 2: Aanvaarding van deze voorwaarden

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution  akkoord gaat. Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution  behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

 

De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze afnemers kunnen niet tegen Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution  worden ingeroepen. De Algemene Voorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution  een schriftelijke overeenkomst stuurt met haar instemming. De aanvaarding van bestelformulieren, leveringsnota’s of het zenden van een orderbevestiging houden nooit in dat de inkoopvoorwaarden van de afnemer worden aanvaard.

 

Artikel 3: Prijzen

Voor alle bestellingen worden de op de dag van de bestelling der goederen geldende prijzen voor verzending aangerekend. Voor aangetekende en expreszendingen worden extra kosten in rekening gebracht. Prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro’s en inclusief 21% omzetbelasting (BTW). Voordat de overeenkomst tot stand komt zal de totaalprijs kenbaar worden gemaakt. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

 

Artikel 4: Betaling

Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution  hanteert de volgende betaalmethode bij aankoop via internet:

vooruitbetaling op rekeningnummer 620.310.782………. t.n.v. Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution  te Valkenswaard of via credit card(paypal) of IDEAL.

De bestelling wordt verzonden wanneer de betaling bij Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution  binnen is. Wanneer een vooruitbetaling niet binnen tien dagen na plaatsen van de bestelling bij Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution  binnen is, wordt de bestelling geannuleerd en vervalt de overeenkomst. Wanneer het bedrag na tien dagen toch nog binnen komt dan wordt dit bedrag met aftrek van € 5,00 administratiekosten binnen tien werkdagen teruggestort.

Dominus Cervix hanteert de volgende betaalmethode bij aankoop op een beurs:

Ofwel zoals hiervoor is vermeld bij aankoop via internet ofwel contant.

 

Artikel 5: Levering

Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution  probeert zo veel mogelijk alle op de site en op een beurs aangeboden artikelen op voorraad te houden en streeft daarom naar een levertijd van 3 tot 7 werkdagen bij bestelling via de site of op een beurs en onmiddellijke levering bij aankoop op een beurs na contante betaling. Producten die niet bij Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution  voorradig zijn proberen wij binnen 30 werkdagen uit te leveren. Indien een product niet meer leverbaar is vervalt de koopovereenkomst. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid. Wanneer levertijden boven de 30 werkdagen uitkomen krijgt u tijdig bericht. Indien u niet akkoord gaat met de langere levertijd kunt u de overeenkomst, binnen vier dagen na melding per email ontbinden. U ontvangt dan binnen 7 werkdagen uw geld retour.

Let op! Vul uw adresgegevens correct in. Wanneer adresgegevens niet kloppen en er om deze reden niet bezorgd kan worden, is Dominus Cervix niet aansprakelijk. Dominus Cervix kan niet op een postbus bezorgen. Wanneer u de bestelling niet meer wilt ontvangen wordt uw bestelling gecrediteerd met inhouding van de verzendkosten heen en terug! Wanneer u de bestelling alsnog wilt ontvangen wordt deze na betaling van de gemaakte verzendkosten opnieuw aan een door u opgegeven adres in NL of BE toegezonden. Elke schade die ontstaat door een verkeerd afleveradres is voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 6: Retourneren

Artikelen kunnen geretourneerd worden binnen veertien dagen na aflevering in de onbeschadigde originele verpakking met bijsluiten van een kopie van de factuur.

Let op: de verzendkosten zijn voor de afnemer. Uitzondering zijn speciale bestellingen die niet als zodanig via de site worden aangeboden. Terugbetaling van het aankoopbedrag vindt plaats wanneer het artikel door Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution  in ongeschonden en originele verpakking ontvangen wordt, en uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de zending door Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution. Bij retourzendingen van een remboursbestelling worden de rembours- en verzendkosten van € 10,00 niet terugbetaald. Voor defecte artikelen zie de garantievoorwaarden. Retourzendingen zonder ingevuld retourformulier en kopiefactuur worden niet in behandeling genomen en dus niet gecrediteerd. Het nummer van de rekening waar het bedrag op teruggestort moet worden graag vermelden op het retourformulier.

 

Artikel 7: Gebrekkig product

Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd als bedoeld in de artikelen 7:23 en 6:89 van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk te melden.

 

Artikel 8: Garantievoorwaarden

Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel, worden deze door Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution  kosteloos hersteld c.q. wordt het artikel vervangen door een vervangend artikel.Gevallen van breuk of beschadigingen worden alleen in behandeling genomen wanneer hiervan binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen melding wordt gemaakt.
De verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor kosten van Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution  . Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren/vervangen en verzenden. Verzendkosten boven de € 15,00 worden niet vergoed, wanneer niet vooraf met Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution overleg is geweest. Ongefrankeerde retourzendingen worden door Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution  niet geaccepteerd, kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de afnemer.

 

U krijgt 1 jaar garantie op uw aankoop.

 

U dient artikelen die worden teruggezonden voor reparatie of vervanging te retourneren in de originele verpakking met bijsluiten van een kopie van de factuur en een duidelijk ingevuld retourformulier met de omschrijving van de klacht aan:

Dominus Cervix

t.a.v.: Retourafhandeling

adres: ……..

………………………………..

Artikelen zonder retourformulier en kopiefactuur worden niet in behandeling genomen.

U krijgt op de reparatie 2 maanden garantie.

Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:

-                defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud;

-                als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden;

-                als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

-                door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen;

-                beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;

-                bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke, oververhitting door centrale of andere verwarming, blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude,;

-                kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed.
Contractuele garanties gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de afnemer toekent.

 Artikel 9: Privacy

Persoonlijke gegevens worden niet bewaard, mits u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van aanbiedingen, nieuwe producten en andere informatie van Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution. Uw persoonlijke gegevens worden dan opgenomen in het klantenbestand van Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution en zal niet door derden worden gebruikt.

 

Artikel 10: Afbeeldingen

Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen met de foto’s en de werkelijkheid.

 

Artikel 11: Intellectuele eigendom

Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet c.q. overige wettelijke regelingen en verdragen.

Alle door Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution geleverde producten zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door de afnemer.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Indien Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: de aansprakelijkheid van Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Dominus Cervix haar ondergeschikten.

Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

 

Artikel 13: Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende producten of acties, voorzien of niet voorzienbaar, waarop Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Indien Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 14: Klachten- en geschillenprocedure

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via ……..

 

Artikel 15: De wet- en regelgeving

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution is het Nederlands recht van toepassing en heeft de Nederlandse Rechter rechtsmacht.

 

Artikel 16: Speciale situaties

Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution houdt zich te allen tijde het recht voor afnemers te weigeren die op wat voor manier ook geprobeerd hebben misbruik te maken van de diensten van Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution. De afnemer zal van de reden van deze weigering op de hoogte gesteld worden. Als een bestelling beschadigd raakt tijdens het vervoer of zoek raakt tijdens het vervoer probeert Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution altijd de juiste oplossing te vinden in overleg met het vervoersbedrijf.

Hetzij door middel van het retour sturen van het door u betaalde bedrag hetzij door het opnieuw verzenden van het door u bestelde product, Uiteraard proberen wij eerst te achterhalen wat er mis is gegaan en waar de schuld ligt! 

Dominus Cervix International bv & Energetic Evoluiton

t.a.v.: Retourafhandeling

adres: ……..

………………………………..

Artikelen zonder retourformulier en kopiefactuur worden niet in behandeling genomen.

 

U krijgt op de reparatie 2 maanden garantie.

Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:

-                defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud;

-                als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden;

-                als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

-                door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen;

-                beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;

-                bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke, oververhitting door centrale of andere verwarming, blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude,;

-                kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed.
Contractuele garanties gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de afnemer toekent.

 

 

 Artikel 9: Privacy

Persoonlijke gegevens worden niet bewaard, mits u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van aanbiedingen, nieuwe producten en andere informatie van Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution. Uw persoonlijke gegevens worden dan opgenomen in het klantenbestand van Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution en zal niet door derden worden gebruikt.

 

Artikel 10: Afbeeldingen

Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen met de foto’s en de werkelijkheid.

 

Artikel 11: Intellectuele eigendom

Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet c.q. overige wettelijke regelingen en verdragen.Alle door Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution geleverde producten zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door de afnemer.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Indien Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: de aansprakelijkheid van Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Dominus Cervix haar ondergeschikten.Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

 Artikel 13: Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende producten of acties, voorzien of niet voorzienbaar, waarop Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Indien Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 14: Klachten- en geschillenprocedure

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via ……..

 

Artikel 15: De wet- en regelgeving

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution is het Nederlands recht van toepassing en heeft de Nederlandse Rechter rechtsmacht.

 

Artikel 16: Speciale situaties

Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution houdt zich te allen tijde het recht voor afnemers te weigeren die op wat voor manier ook geprobeerd hebben misbruik te maken van de diensten van Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution. De afnemer zal van de reden van deze weigering op de hoogte gesteld worden. Als een bestelling beschadigd raakt tijdens het vervoer of zoek raakt tijdens het vervoer probeert Dominus Cervix International bv & Energetic Evolution altijd de juiste oplossing te vinden in overleg met het vervoersbedrijf.

Hetzij door middel van het retour sturen van het door u betaalde bedrag hetzij door het opnieuw verzenden van het door u bestelde product, Uiteraard proberen wij eerst te achterhalen wat er mis is gegaan en waar de schuld ligt!